EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tegevused

 

1.    PROJEKTI ETTEVALMISTAMINE JA KÄIVITAMINE:

 • meeskonnaprofiili kujundamine
 • hangete korraldamine
 • lepingute sõlmimine
 • avakoosoleku läbiviimine
 • Tarbijate Nõukoja moodustamine
 • meeskonna täpse rollijaotuse määratlemine ja planeerimine ning tehniliste võimaluste loomine
 • supervisioonisüsteemi väljatöötamine
 • individuaalse töölerakendumise programmi „isiklikud valikud tööturul" juhendmaterjalide koostamine

01.02.2011-15.09.2011

2.    AKTIIVSE  TEAVITUSTÖÖ KÄIVITAMINE  JA  OSALEJATE VÄRBAMINE  PROGRAMMI „ISIKLIKUD VALIKUD TÖÖTURUL":

 • projekti kodulehe koostamine EPRÜ kodulehe alaosana
 • projekti teavitusplaani koostamine
 • projektis osalejate (kokku 90) sooviavalduste vastuvõtt ja analüüs
 • tööandjate kaasamine
 • projekti tutvustavate infokandjate (voldikud, A4 infolehed ja visiitkaardid) koostamine ja väljaandmine
 • uudiskirja väljaandmine (sh pressiteadete saatmine)

01.07.2011-31.07.2011

 

Sooviavalduste vastuvõtt toimub samm sammult ja kestab vaba mahu olemasolul kuni 01.06.2012.

 

Uudiskirja antakse välja kogu projekti perioodil keskmiselt üks kord kvartalis.

3.    SISSEJUHATAV KOOLITUS JA JUHTUMISKORRALDUSE NING MENTORLUSE KÄIVITAMINE

3.1.    Sissejuhatav koolitus:

 • sisu ja metoodika koostamine  ja tehniline ettevalmistus
 • koolituse läbiviimine (kuus 3-päevast koolitust)
 • tulemuste analüüs

01.08.2011-15.06.2012

3.1.    Juhtumikorralduse ja mentorluse käivitamine

 • sisu ja metoodika koostamine, meeskonnatöö põhialused ja vastutusvaldkonnad
 • juhtumikorralduse ja mentorluse tagamine 90-le projektis osalejale
 • monitooring ja lõpphindamine

15.07.2011-15.12.2012

4. TÖÖPRAKTIKA LÄBIVIIMINE:

 • tööpraktikakohtade ja töökohtade kaardistamine
 • tööandja nõustamine ja juhendamine tööpraktika korraldamiseks ja osalejate tööle võtmiseks
 • praktikantidele makstavate toetuste selgitamine
 • praktikakohtade valik (vastavalt osaleja profiilile)
 • praktikajuhendajatega kokkulepete sõlmimine
 • tööandja ja praktikajuhendajate koolitamine, sh tööandja nõustamine dokumentatsiooni täitmiseks
 • tööpraktika analüüs ja hindamine
 • nõustamine ja toetamine tööle rakendamisel

15.09.2011-31.12.2012

5.  TÖÖKLUBIDE LÄBIVIIMINE JA TÖÖ NÕUSTAMISKESKUSTES:

 • tööklubide läbiviimine
 • nõustamiskeskuse kaudu töövaldkonna nõustamine

01.10.2011-30.11.2012

6. ÕPPEKÄIK SOOME

 • õppekäigu ettevalmistamine ja läbiviimine Soome töönõustamise keskustesse ja taastumiskursusele

01.01.2012-30.03.2012

7. PROJEKTI SISEHINDAMINE JA MONITOORING:

 • projekti üldmonitooringu teostamine
 • tagasiside kogumine meeskonnalt
 • jätkusuutlikkuse analüüs

01.11.2011-31.12.2012

8.PROJEKTIJUHTIMISE JA ARUANDLUSEGA SEOTUD TEGEVUSED:

 • dokumendihaldussüsteemi väljatöötamine ja käigus hoidmine
 • projektimeeskonna koosolekute korraldamine vähemalt kord kuus
 • projekti raamatupidamine ja väljamaksete teostamine
 • projekti seire- ja lõpparuande koostamine
 • projekti lõppsündmuse korraldamine

01.07.2011-31.12.2012