EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tutvustus

„Pikaajaliste ja psüühilise  erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine  juhtumikorralduse ja mentorluse toel - Isiklikud valikud  tööturul"

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfond, meede 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine"
Projekti number:
1.3.0102.11-0330
Kestvus:
01.02.2011-31.12.2012
Kogumaksumus:
307 684€
Taotleja:
MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ)
Koostööpartnerid:
Eesti Õdede Liidu Psühhiaatriaõdede Seltsing, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, SA Tartu Ülikooli kliinikum, SA Viljandi Haigla, SA Jõhvi Haigla, EPRÜ Kogemusnõustajate Võrgustik
Rahvusvaheline koostööpartner:
Finnish Central Association for Mental Health (Soome Vaimse Tervise Keskliit)
Sihtrühm:
Pikaaegsed töötud. Psüühilise erivajadusega tööealised isikud on seni tööturul alakasutatud kvalifitseeritud tööjõud. Neis on olemas suur potentsiaal, sest tavaliselt on enne psüühilist haigestumist juba omandatud haridus ja/või kutse ning omatakse töökogemust. Kuna aga taastumisprotsess võtab aastaid, on palju neist juba pikka aega olnud töötud ja tihti ka heitunud. Käesolevolevad projektitegevused on võimalus sihtkrupi tööturule tagasi toomiseks.

Projekti „Isiklikud valikud tööturul" üldeesmärk: Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurenemine läbi psüühilise erivajadusega inimeste suurema võimetekohase töölerakendumise tööpraktika ja tugiteenuste kaudu.

Projekti „Isiklikud valikud tööturul" spetsiifilised eesmärgid:

  • töötute ühiskonda kaasatuse tõus;
  • projekti sisenenud töötute tööhõivemäära 30% tõus;
  • koostöö ja infovahetuse suurenemine koostöövõrgustikus (sh riiklike teenuseid osutavate ning enesealgatustel põhinevate initsiatiivgruppide vahel).

Projekt on suunatud eelkõige riiklike teenuseosutajate ja sihtgrupi enesealgatusel põhineva koostöö ja infovahetuse parandamisele.

Projekti „Pikaajaliste ja psüühilise  erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine  juhtumikorralduse ja mentorluse toel - Isiklikud valikud  tööturul" nr 1.3.0102.11-0330 toetab Euroopa Sotsiaalfond (meede 1.3.1).